Regulamin sklepu

Strona główna » Regulamin sklepu

1. Informacje ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie internetowym blinko, pod adresem www.blinko.pl prowadzonym przez Sprzedającego:
blinko Adrian Rzepa
ul. Łąkowa 7
64-212 Siedlec
biuro@blinko.pl
NIP: 9231642625

2. Definicje

Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu za pośrednictwem Sklepu
Regulamin – niniejszy Regulamin
Konsument – osoba fizyczna, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Sprzedawca – osoba fizyczna świadcząca usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.blinko.pl na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.blinko.pl
Towar – produkty prezentowane oraz oferowane w Sklepie Internetowym www.blinko.pl
Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu. Do umowy sprzedży stosuje się prawo polskie. Językiem Umowy sprzedaży jest język polski.
Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.blinko.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienie.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

3. Składanie zamówień

1. Ceny podane na stronie internetowej www.blinko.pl są to ceny podane w złotych polskich. Ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową lub drogą mailową w przypadku zamówień indywidualnych.
3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i poda prawidłowe dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
5. W wypadku, gdy podane dane są niekompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
6. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
7. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu. Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą jego otrzymanie.
9. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia jest jednoznaczny z wpływem wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności za pomocą przelewy24 lub wyborem opcji „za pobraniem”.

4. Koszt, terminy wysyłki i opakowanie

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Towar jest dostarczany za pomocą firm kurierskich. Istnieje również możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego (64-200 Wolsztyn) po wcześniejszym kontakcie ze Sprzedającym.
3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronie internetowej www.blinko.pl, w przypadku zamówienia produktów o różnym terminie dostawy, dostawa będzie realizowana zgodnie ze wskazanym najdłuższym terminem dostawy dla zamawianych produktów. Do czasu podanego na stronie internetowej należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki).
5. Opakowanie
Towar jest wysyłany w papierowym kartonie. Jeśli opakowanie kartonowe lub taśma zabezpieczająca są naruszone, konieczne jest sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Towaru, należy spisać protokół reklamacyjny opisujący szkody i poprosić kuriera o podpis.

5. Płatności

1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (przelewy24) lub przelewem na konto bankowe sklepu. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań  Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

6. Umowa i reklamacja

Prawo odstąpienia od umowy
1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, jednakże produkty personalizowane nie podlegają zwrotowi.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – korzystając z danych Sprzedającego podanych w niniejszym regulaminie.
3. Warunkiem odstąpienia od umowy jest odesłanie produktu nie noszącego śladów użytkowania, uszkodzenia, w oryginalnym opakowaniu – dopuszczalna jest sytuacja w której Klient otworzy oryginalne opakowanie celem zapoznania się z jego zawartością.
4. Towar odsyłany jest na koszt Klienta.
5. Do produktu należy załączyć dokument sprzedaży: paragon lub fakturę.
6. Dodatkowo prosimy o powiadomienie mailowe z numerem konta, na które zwrócimy należność za zwracany towar.
7. Nie zwracamy kosztów dostawy i odesłania do nas produktu. Nie przyjmujemy też przesyłek odsyłanych za pobraniem. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
Klient powinien odesłać towar na adres Sprzedającego podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 10 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli konsument odeśle towar przed upływem terminu 10 dni.

7. Reklamacja i gwarancja

1. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Jako wady nie uznaje się cech charakterystycznych dla materiałów pochodzenia naturalnego np. przebarwień drewna, różnorodności usłojenia itp.
2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami Kodeksu cywilnego.
3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adres Sprzedającego (biuro@blinko.pl).
4. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. opis wady, datę jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.
5. Sprzedający ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.
6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres blinko Adrian Rzepa, Chorzemin 90B, 64-200 Wolsztyn

8. Dostawa

1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską (lub odbiorem osobistym). Koszty dostawy określone są przy Produkcie. Dodatkowo koszty dostawy wskazane zostaną w czasie składania Zamówienia.
3. Termin realizacji dostawy wynosi do 14. dni roboczych, licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej www.blinko.pl

9. Dane osobowe w Sklepie internetowym

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. Dane osobowe Klientów zbierane za pośrednictwem sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji umowy sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi zgodę, również w celach marketingowych. W przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przez niego przewoźnikowi lub realizującemu przesyłki pośrednikowi. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w niniejszym Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

10. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby ewentualne sytuacje sporne były rozwiązywane polubownie i na korzyść Klienta.
2. Zdjęcia i informacje zawarte na stronie sklepu stanowią własność Firmy i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby, firmy bez zgody Sprzedawcy.
3. Regulamin obowiązuje od dnia 02.11.2022r. Zmiany Regulaminu będą publikowane w zakładce Regulamin na stronie www.blinko.pl. Zmiany nie dotyczą zamówień w trakcie realizacji. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin obowiązujący w chwili złożenia zamówienia.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
5. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).